DISCLAIMER

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stichting Wereldwinkel Vught. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Wereldwinkel Vught.

De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Wereldwinkel Vught met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting Wereldwinkel Vught  behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein, welke geen eigendom zijn van dit domein, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stichting Wereldwinkel Vught. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stichting Wereldwinkel Vught wordt onderhouden wordt afgewezen. Stichting Wereldwinkel Vught sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt alleen het aantal bezoekers bij, doch niet de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.